ESPECIALITATS

Els professionals que treballem en el despatx, oferim a tots els nostres clients (tant particulars, empreses com administració pública) un servei integral, personalitzat i específic (tant en legislació catalana com espanyola), en les següents àrees:

null

DRET I
REPRESENTACIÓ
ESPORTIVA

Dediquem gran part de la nostra experiència professional a aconsellar, negociar i redactar contractes, acords i convenis vinculats en els diferents àmbits esportius:
Contractes laborals
Drets d’imatge
Patrocini, esponsorització i mecenatge
Màrketing
Drets televisius

Assessorem i defensem esportistes, clubs, federacions, associacions esportives i empreses vinculades en procediments de tot tipus:
Procediments federatius
Procediments laborals
Procediments de dopatge
Procediments disciplinaris

Així mateix assistim i aportem la nostra experiència en la celebració de procediments electorals, celebracions d’assemblees i juntes directives, modificacions estatutàries així com operacions de caràcter mercantil vinculades a negocis vinculats amb l’esport, tals com ampliacions de capital, conversió i transformació en Societat Anònima Esportiva així com transmissió de participacions socials.

null

DRET CIVIL

Associacions, fundacions i federacions

Herències i tramitació de testaments
Assessorament i gestió d’herències, llegats i legítimes
Redacció de testaments vitals
Impugnacions d’herències
Situacions intestades
Pactes successoris
Acceptació i renúncia d’herències
Dret successori vidual

Dret de les persones
Assessorament i tramitació de procediments d’incapacitació
Tutela, curatela i prodigalitat
Defensa de consumidors i usuaris

Accions de responsabilitat
Contractual i extracontractual

Dret immobiliari
Redacció de contractes d’arrendament, contractes de compravenda d’habitatges i locals comercials
Assessorament i gestió de contractes d’arrendament
Desnonaments
Reclamació de lloguers impagats
Expedients de domini
Reclamacions per incompliment contractual de l’arrendador
Reclamació de quotes impagades de la Comunitat
Reclamacions hipotecàries (clàusules sòl i despeses de tramitació)

Reclamacions de quantitats i impagats

Dret de família
Procediments de separació i divorci;
Filiació;
Procediments d’incapacitació;

Contractes

null

DRET
ADMINISTRATIU

Dret Administratiu

Organització i funcionament de les Administracions Públiques;
Procediments administratius;
Procediments contenciós-administratius;
Projectes normatius d’abast nacional i local;
Subvencions i ajuts;
Contractació pública;
Responsabilitat patrimonial de l’administració;
Expropiacions;
Dret d’aigües; 

Prestem assessorament jurídic especialitzat a entitats del sector públic, empreses privades i particulars, tant en operacions internes com en assumptes amb projecció transnacional.

Elaborem informes i dictàmens sobre les matèries juridicoadministratives més rellevants, assumim la defensa lletrada en procediments administratius, contenciós-administratius.

Participem en projectes de tota mena en els diversos sectors regulats de l’activitat econòmica nacional i internacional. 

null

NEGOCIS I
OPORTUNITATS

Societari i Financer

Redacció dels estatuts socials;
Pactes de socis;
Assessorament contractual recurrent;
Rondes de finançament;
Finançament alternatiu;
Assistència en processos de due diligence;
Connexió amb fons d’inversió d’abast nacional i mundial;

Propietat intel·lectual i dades

Protecció de marques, patents, programari, bases de dades, know how;
Acords de confidencialitat;
Contractes de desenvolupament i transferència de tecnologia;
Llicències i cessió d’intangibles; 

Privacitat

Assessorament en la gestió de la informació i en particular pel que fa a les dades personals en les activitats del negoci;
Assessorament en matèria de compliment del nou Reglament General de Protecció de Dades;

Laboral

Serveis d’assessorament en la creació i posada en funcionament de noves societats;
Bonificacions i ajuts en matèria laboral aplicables a societats de nova creació i durant la seva etapa de creixement;
Implementació de mesures per a l’eficaç utilització dels mitjans tecnològics i de comunicació en l’àmbit de les relacions laborals;
Protocols d’ús d’eines informàtiques;
Sistemes de videovigilància o dispositius de geolocalització; 

Des de la nostra experiència en aquest àmbit, assessorem sobre tota la dinàmica dels negocis en marxa, les seves vicissituds, necessitats i solucions diàries. Així mateix, donem resposta a dubtes i qüestions que e spoden plantejar al iniciar projectes emprenedors i Start Ups.